Adatvédelmi tájékoztató

 
Adatkezelő megnevezése:      New Exit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye:            2094 Nagykovácsi, Völgy utca 1.
Adatkezelő e-elérhetősége:     info@alpinbike.hu
 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A NEW EXIT Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A NEW EXIT Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A NEW EXIT Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a NEW EXIT Kft.  megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
 
1. Az érintettek jogai
 
A NEW EXIT Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A NEW EXIT Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.
Az érintett a NEW EXIT Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
székhely:      1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 
 
2. A honlapon megvalósuló adatkezelések leírása
 
Adatkezelő székhelyén:      2094 Nagykovácsi, Völgy utca 1.
 
Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon, valamint az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
 
Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, túrákra történő bejelentkezés, webshopban történő vásárlás. A kezelt adatok köre név, cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, születési év,hó,nap, személyi igazolvány szám, útlevél szám.
Az online kapcsolatfelvétellel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja z adatkezelések célját és körét.  
 
 
3. Adatfeldolgozás
 
A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan a New Exit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság info@alexgraphics.hu
 
Tárhely szolgáltató:      Magyar Hosting Kft.
                                  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 
 
 
4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
 
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók. 
 
SpiderClub Airborne